1. Home /
  2. Artikel 38 CSDR verklaring - soorten...

Artikel 38 CSDR verklaring - soorten effectenrekeningen

KAS BANK N.V. (hierna: "KAS BANK") kan voor haar klanten in Nederland een of meer effectenrekeningen aanhouden. Op deze rekeningen kunnen de klanten zien welke effecten KAS BANK voor hen administreert. Deze effecten kunnen door KAS BANK in bewaring worden gegeven aan centrale effectenbewaarinstellingen (hierna: "CSDs"). KAS BANK is deelnemer bij meerdere CSDs. KAS BANK heeft rekeningen geopend bij deze CSDs die de effectenposities weerspiegelen die de klanten van KAS BANK bij KAS BANK aanhouden.

Op grond van Verordening (EU) nr. 909/2014 van het Europees Parlement en de Raad van 23 juli 2014 betreffende de verbetering van de effectenafwikkeling in de Europese Unie en betreffende centrale effectenbewaarinstellingen (hierna: "CSD-verordening") kunnen de door KAS BANK bij een CSD geopende rekeningen op twee wijzen worden ingericht:
1. als een omnibus-effectenrekening, dat wil zeggen een rekening bij de CSD waarin effecten worden aangehouden die toebehoren aan meerdere klanten van KAS BANK aangeduid met de Engelse term ‘omnibus segregated account’ ("OSA"); of
2. als een individuele effectenrekening, dat wil zeggen een rekening bij de CSD waarin alleen de effecten van één klant worden aangehouden, aangeduid met de Engelse term ‘individual segregated account’ ("ISA").

KAS BANK is op grond van de CSD-verordening verplicht haar klanten de keuze te bieden tussen deze twee opties (dat wil zeggen het aanhouden door KAS BANK van uw effecten in een OSA of een ISA bij de CSD). De CSD bepaalt de precieze inrichting van OSAs en ISAs. Met deze verklaring wil KAS BANK u als (toekomstige) klant informeren over de twee mogelijkheden en u uitleggen welke beschermingsniveaus aan een OSA respectievelijk een ISA verbonden zijn.

Beschermingsniveau bij OSAs en ISAs

Algemeen
Als KAS BANK failliet gaat, is Nederlands recht op de faillissementsprocedure van toepassing. In het faillissement van KAS BANK zijn uw effecten beschermd. Deze bescherming geniet u op grond van de Wet giraal effectenverkeer (afgekort: "Wge"). Dit wordt hieronder nader toegelicht.

Uw aanspraak op effecten
De Wge is gebaseerd op de figuur van mede-eigendom. Dit betekent dat u samen met andere effectenbezitters die dezelfde soort effecten bezitten gezamenlijk eigenaar bent van die effecten. Iedere soort effecten vormt een zogenaamd verzameldepot dat wordt beheerd door KAS BANK. Uw aandeel in dit depot en het aandeel van de andere effectenbezitters daarin blijken uit de administratie van KAS BANK. U en de andere effectenbezitters zijn gezamenlijk eigenaar van de effecten in het verzameldepot. Dit verzameldepot valt buiten het vermogen van KAS BANK.

Faillissement van KAS BANK
Omdat het verzameldepot buiten het vermogen van KAS BANK valt, zijn uw effecten bij faillissement van KAS BANK beschermd. Bij het faillissement wordt een curator aangesteld. De curator zal op basis van de administratie van KAS BANK uitzoeken wie eigenaar is van welke effecten en daarna overgaan tot teruggave van de effecten.
In het geval van faillissement van KAS BANK maakt het geen verschil of u heeft gekozen voor het aanhouden door KAS BANK van uw effecten in een OSA of een ISA op CSD-niveau. In beide gevallen geniet u namelijk de bescherming van de Wge.

Tekorten in een verzameldepot
De Wge bevat een regeling voor de situatie dat klanten van KAS BANK die effecten van dezelfde soort bezitten, gezamenlijk meer effecten aanhouden bij KAS BANK dan KAS BANK bij een CSD bewaart. Dit is de regeling voor tekorten in een verzameldepot. De regeling voor tekorten is relevant bij verdeling van het verzameldepot, bijvoorbeeld bij het faillissement van KAS BANK. Bij een tekort krijgt de klant niet al zijn effecten terug, maar slechts een deel daarvan, naar evenredigheid van zijn aandeel in het verzameldepot. Deze regeling geldt ongeacht of de effecten worden geadministreerd in een OSA of een ISA.

Vaststelling effectentegoed
Het aanhouden van effecten in een ISA op CSD-niveau zou wellicht kunnen meebrengen dat daardoor bij faillissement van KAS BANK sneller kan worden vastgesteld aan wie bepaalde effecten toebehoren. Dit betekent echter niet dat een curator ook eerder tot vrijgave van de in een ISA geadministreerde effecten zal kunnen overgaan. De curator zal namelijk ook rekening moeten houden met de regeling voor tekorten in een verzameldepot en de belangen van andere effectenrekeninghouders.

Faillissement CSD
Dit document gaat niet over de situatie dat een CSD failliet gaat. De CSD zal zelf een informatiedocument publiceren over de vraag welke beschermingsniveaus aan een OSA respectievelijk een ISA verbonden zijn, wat er gebeurt wanneer de CSD failliet gaat en of een OSA of een ISA voor u voordelen biedt in deze situatie.

Kosten

Wanneer u kiest voor een ISA, zijn hier voor u extra kosten aan verbonden ten opzichte van een OSA. Dat komt onder andere omdat KAS BANK meer rekeningen moet openen bij externe partijen en additionele administratieve handelingen moet verrichten. De extra kosten zijn eenmalig en als volgt opgebouwd:
- een initiële setup fee voor iedere ISA die wordt geopend;
- migratie- en settlementkosten voor de migratie van uw bestaande posities van een OSA naar een ISA.

Voor een ISA geldt dat eventuele kosten die door een derde partij in rekening worden gebracht aan u worden doorberekend.